วาระการประชุมครั้งที่ 1

การศึกษารูปแบบอัตลักษณ์นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชามนุษย์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์แลัสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2555

เชิญประชุมครั้งที่ 1. โดยมอบหมายให้ผู้ประสานงาน อ.อัครเดช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ดำเนินการเชิญทีมงานวิจัยตามรายชื่อ 7 คนตามรายชื่อ เข้าร่วมประชุมวางแผนดำเนินงานวิจัยในเวลา 13.30 น.ห้องเอนกประสงค์ อาคาร 3
วาระการประชุม
1.เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
2.แนะนำทีมงานวิจัยและโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาทุนสนับสนุน
3.แจ้งเรื่องความคืบหน้าผลการดำเนินการและการแก้ไขโครงการ-งบประมาณ-สัญญาการรับทุน
4.ร่วมพิจารณาและวางแผนงาน วิธีการดำเนินงาน ปฏิบัติงาน ระบบการสนับสนุน การติดต่อสื่อสาร การรับส่งเอกสาร ความรับผิดชอบตามขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การนำเสนอความก้าวหน้า การติดตามผล และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
5.เรื่องอื่นๆ

รายชื่อผู้ร่วมประชุม
1.อ.ราเชนทร์เหมือนชอบ
2.ผศ.ประชิด ทิณบุตร
3.อ.ปิยะจิตร สังข์พานิช
4.อ.วิชัย สิงห์ซอม
5.อ.อัครเดช
6.อ.พิศิษฐ์
7.อ.ธีรชัย
8.อ.วาสนา
9.อ.ณัชชา
10.อ.จารุณี เนตรบุตร